Документи

Раздел Tozi, като ви предоставя редакторите на документи, с koito tryabva да ще знаете, преди да запазите да, за да търгувате на Forex Pazara или Fondia Pazar. Включително стока: потребителски спор, политика зад доверието, дискриминация на риска и други.

1. Услуги

 

1.1 Споразумението с потребителя включва: приложения, изменения, споразумения и разрешения, които трябва да бъдат приети от Клиента във връзка с услугите, предоставяни от Дружеството. Споразумението с потребителя определя по-нататъшното взаимодействие между Брокера и Клиента, както и други права и задължения на страните, които възникват във връзка с реда за предоставяне и изпълнение на тези услуги.

 

1.2. В съответствие с разпоредбите на “Потребителско споразумение” Клиентът ще започне да извършва сделки с ценни книжа и финансови инструменти.

 

1.3. В съответствие с разпоредбите, посочени в Споразумението с потребителя, брокерът предоставя следния набор от услуги:

 

(а) предоставяне на достъп до платформи за търговия, а именно софтуер, който позволява електронно предаване на данни чрез персонален настолен компютър, лаптоп или друго устройство, свързано с модем или оторизирана мрежа за предаване на данни, определена от Дружеството;

(а) предоставяне на достъп до платформи за търговия, а именно софтуер, който позволява електронно предаване на данни чрез персонален настолен компютър, лаптоп или друго устройство, свързано с модем или оторизирана мрежа за предаване на данни, определена от Дружеството

 

б) предоставяне на достъп до необходимите интерактивни програми и услуги, свързани с търговията на финансовите пазари, предлагани от Брокера, с цел:

 • да имате достъп до оторизиран доставчик на услуги от трета страна;
 • да можете да получавате търговска информация и котировки от Брокера или от упълномощен доставчик на услуги от трета страна

 

1.4. Преди да започне сътрудничество, Клиентът се съгласява да приеме, внимателно да прочете и да се съгласи с всички условия на “ Споразумението с потребителя на компанията ”

 

1.5 При подписване на Споразумението с потребителя Клиентът се съгласява, че Брокерът може едностранно да прави корекции и промени, както и да добавя, преименува или оставя непроменени услугите, предоставяни в съответствие със Споразумението. Въпреки това Дружеството ще трябва да уведоми Клиента за промените във възможно най-кратък срок, както е посочено в Споразумението.

 

В съответствие с Общите условия всички промени, допълнения или преименувания на услугите влизат в сила не по-късно от пет работни дни след уведомяването на Клиента за промените, посочени в раздел 4.

 

1.6. всички финансови инструменти, чрез които Клиентът извършва търговски операции в съответствие с “Потребителското споразумение”, са инструменти за сетълмент. Клиентът трябва да има предвид, че при изпълнението на договора не се извършва доставка на физическа валута или на базовия актив на договора.

 

1.7. Клиентът се съгласява да признае и разбере следното:

 

а) Брокерът извършва сделки и някои допълнителни услуги, които могат да бъдат договорени между Клиента и Дружеството в писмена форма от време на време;

 

б) Брокерът не предоставя съвети или консултации по отношение на сделки, сключени съгласно “Потребителско споразумение”.

 

в) Брокерът няма достъп до управлението и наблюдението на инвестициите на Клиента;

 

г) Изпълнението от Брокер на всякакви поръчки от името на Клиента не означава одобрението или препоръката на тази сделка от компанията

 

д) Брокерът посочва различни видове оповестявания на риска както в споразумението с потребителя, така и в онлайн платформата;

 

е) Брокерът няма да действа като довереник или да предоставя индивидуални съвети на Клиента по отношение на сделки с ценни книжа и финансови инструменти, освен ако това не е договорено писмено.

 

f) Брокерът няма да действа като довереник или да предоставя индивидуални съвети на Клиента по отношение на сделки с ценни книжа и финансови инструменти, освен ако това не е договорено писмено.

 

ж) Клиентът се задължава да направи независима оценка на своите сделки, която ще бъде разгледана в светлината на собствените цели и задължения на Клиента, включително разглеждане на вероятните рискове и ползи, свързани със сключването на тези сделки;

 

h) Клиентът трябва да разбере, че не трябва да разчита на каквато и да е информация, предложение или уведомление от Брокера като препоръка или съвет по отношение на тази сделка.

 

2. Eтапи на откриване на сметка за търговия

 

2.1. Преди да открие сметка за търговия, Клиентът трябва да премине през процедурата за регистрация на официалния уебсайт на Дружеството. За тази цел е необходимо да попълните регистрационната форма за откриване на сметка за търговия и да приемете “Споразумението с потребителя”.

 

2.2.2. при преминаване през процедурата за регистрация Клиентът има право да избере един от предлаганите видове сметки за търговия. Условията и особеностите на предоставяне на услугите за всеки от предлаганите видове търговски сметки са поместени на официалния уебсайт на Дружеството и са неразделна част от Споразумението с потребителя.

 

2.3. Клиентът трябва да разбере, че носи лична отговорност за предоставянето на верни данни и за всички възможни последици, произтичащи от тяхната недостоверност или недействителност.

 

2.4. След приключване на процеса на регистрация и подписване на “Споразумението с потребителя ” на Клиента ще бъде предоставена сметка за търговия. След това ще се извърши генериране на данни и Дружеството ще предостави кодове за достъп (потребителско име и парола) до Личната зона и Търговския терминал. Кодовете за достъп са необходими за идентифициране на личността на Клиента при извършване на търговски операции, както и за управление на търговската сметка и средствата.

 

Входът на клиента е еднократен и не може да бъде променян. Паролата може да бъде променена по всяко време при поискване от всяка от страните. Паролата може да бъде променена от Клиента по всяко време, но Клиентът не е длъжен да уведомява Дружеството.

 

2.5. Откриването и поддържането на търговската сметка на Клиента се извършва в евро.

 

2.6 Сметката за търговия на Клиента ще бъде автоматично свързана с платформата за търговия.

 

2.7. При първоначалната регистрация на Клиента откритата от него сметка за търговия ще бъде свързана с платформата за търговия.

 

2.8 Ако Клиентът има уникални и свръхагресивни стратегии за търговия, той/тя трябва да предупреди Брокера за намерението си да го направи, след което Дружеството ще поиска да представи доказателства за квалификацията си като професионален търговец или инвеститор. Ако Клиентът откаже да предостави доказателства, Дружеството си запазва правото да откаже по-нататъшни услуги на Клиента, както и да забрани достъпа до сметката за търговия и да анулира всички търговски операции и техните резултати.

Дружеството има право да откаже да предостави на Клиента доказателства.

 

2.9. Клиентът се задължава да поеме отговорност за запазване на поверителността на данните за достъп до неговата търговска сметка, както и за всички търговски и нетърговски операции, извършвани по сметката, надлежно оторизирана в платформата за търговия, на официалния уебсайт, използвайки данните за достъп до търговската сметка на Клиента.

 

2.10. В случай че Клиентът загуби паролата си, Брокерът има право да промени съществуващата парола по искане на Клиента. Преди процедурата по смяна на паролата обаче Клиентът трябва да премине през идентификация, която се извършва с всички налични средства.

 

3. Права, гаранции и задължения на страните

 

3.1. Клиентът има право на:

 

3.1.1. да комуникира с брокер или упълномощена трета страна доставчик за получаване на котировки и информация с цел изпълнение на сделки на финансовите пазари.

 

3.1.2. да получи достъп до търговски операции на финансовите пазари чрез платформата за търговия, предоставена от Брокера. 3.1.3. да получава и да изисква всякаква информация относно текущото състояние на сметката си при първо поискване, при условие че Клиентът и Брокерът комуникират помежду си.

 

3.1.4. правото да се разпорежда с наличните средства в Личната сметка по всяко удобно време.

 

3.1.5. Възможност за подаване на заявки, нареждания и инструкции към Брокера относно изпълнението на търговски операции на финансовите пазари единствено чрез Личната сметка или по телефона.

 

3.2. От своя страна Клиентът гарантира, че:

 

3.2.1. Притежава пълна гражданска правоспособност и дееспособност.

 

3.2.2. Той е наясно, че “Споразумението с потребителя” не нарушава никакви закони, права и законови разпоредби, приложими за Клиента или в юрисдикцията, в която Клиентът пребивава.

 

3.2.3. Всяка информация, предоставена от Клиента съгласно “Потребителско споразумение”, е пълна, точна и вярна, включително всички свързани с нея аспекти.

 

3.2.4. Клиентът се съгласява да поеме отговорността за всички вероятни последици, които могат да възникнат от неговите действия в съответствие с “Потребителско споразумение”.

 

3.2.5. се задължава да бъде единственото упълномощено лице, което използва услугите на Брокера по търговската сметка, като по този начин носи отговорност за запазване на поверителността на личните данни и необходимите кодове за достъп.

 

3.2.6. Клиентът гарантира, че средствата са със законен произход, така че всяко използване на средствата е законно

 

3.2.7. Клиентът гарантира, че средствата, които превежда по сметката си за търговия, са със законен произход и законно притежание и право.

 

3.3. Клиентът се задължава да:

 

3.3.1. да спазва условията и да изпълнява задълженията, посочени в “Споразумението с потребителя”, както и в други негови приложения и друга информация, публикувана на официалния сайт.

 

3.3.2. Извършвайте всички плащания в строго съответствие с приложенията и условията на “Потребителското споразумение”

 

3.3.3. да предоставя актуална идентификационна информация и данни и освен това да уведомява незабавно Дружеството за всякакви промени в тях. Клиентът носи отговорност за всички последствия, свързани с неуведомяването на Дружеството за всякакви промени.

 

3.3.4. се задължава да не разкрива на трети лица кодове за достъп и друга информация, която се използва за идентифициране на Клиента по време на извършване на търговски операции и управление на търговската сметка и наличните по нея средства.

 

3.4. Брокерът си запазва правото:

 

3.4.1. Изисква от Клиента надлежно изпълнение на условията на “Потребителско споразумение”.

 

3.4.2. с цел извършване на правилна идентификация, да изисква от Клиента предоставянето на информация и данни, необходими за откриването на търговска сметка и когато Клиентът извършва търговски и нетърговски операции.

 

3.4.3. Ако Клиентът откаже да спазва изискванията на “Потребителското споразумение ”, Дружеството има право едностранно да прекрати достъпа на Клиента до предоставяните услуги.

 

3.4.4 С цел предотвратяване на измами, пране на пари и други конфликтни ситуации, Брокерът има право по всяко време да поиска от Клиента да потвърди самоличността му или регистрационните данни на юридическо лице. Потвърждаването на самоличността на Клиента или на регистрационните данни на юридическото лице се извършва в съответствие с процедурата, посочена в раздел 7 от “Споразумението с потребителя”.

 

3.4.5. да обяви всяка позиция (или няколко позиции) на Клиента за невалидна и да я закрие по текуща цена по всяко време по свое усмотрение, при условие че всички системи за търговия, използвани от Клиента, са проектирани така, че да използват възможни уязвимости в софтуера на Дружеството.

 

3.4.6. Дружеството може да забрани използването на експертни съветници или да забрани изцяло достъпа до търговия и търговската сметка в случаите, когато е установено непродуктивно натоварване на услугата от страна на Клиента.

 

3.4.7 При условие че сделката е коригирана или отменена от доставчика на ликвидност, Дружеството има право да редактира или анулира сделката.

 

3.4.8. Ако Клиентът е поел дълг, Брокерът има право да използва наличното салдо по

по своя преценка

Сметката за търговия на Клиента.

 

3.4.9. Брокерът има право принудително да закрие (ликвидира) отворените позиции на Клиента, без да го уведомява предварително, ако текущото състояние на сметката за търговия «Ниво на маржин» е по-малко от 80% от необходимия маржин за поддържане на отворените позиции (ситуация Margin Call). В някои случаи отворените позиции могат да бъдат принудително закрити със задължително уведомяване на Клиента.


Компанията определено е длъжна да започне да затваря непечеливши сделки, ако текущото състояние на търговската сметка «Ниво на маржа» стане по-малко от необходимия марж за поддържане на отворени позиции (ситуация «Стоп аут»). Минималното допустимо ниво на маржа е 20%

 

3.5. Брокерът гарантира, че:

 

3.5.1. всички данни, предоставени от Клиента, ще бъдат защитени от Дружеството в съответствие с разпоредбите за поверителност и защита на данните, съдържащи се в раздел 8 от настоящия документ;

 

3.5.2 След изтичането на 24 часа от получаването на съответната заявка от Брокера, на Клиента ще бъде предоставена необходимата информация относно състоянието на неговата/нейната търговска сметка.

 

3.5.3. Клиентът трябва да разбере, че брокерът не действа като данъчен агент. Това означава, че Клиентът е изцяло отговорен за всички задачи, свързани с данъци, фискални и данъчни отчети, включително, но не само, за плащането на всички данъци, произтичащи от или във връзка с всякакви транзакции, свързани с услугите, предоставяни от компанията.

 

3.6. От своя страна Посредникът се задължава да:

 

3.6.1 След като Клиентът приключи успешно процеса на регистрация, Дружеството ще открие лична сметка за търговия на Клиента, след което Клиентът ще може да започне да търгува.

 

3.6.2. позволява на Клиента да извършва търговски и нетърговски операции на финансовите пазари при условията и по реда, посочени в “Споразумението с потребителя”.

 

3.6.3. предоставяне на услуги в съответствие с условията на “Споразумението с потребителя”.

 

4. обмен на информация

 

4.1. Брокерът може да комуникира с Клиента чрез:

a) имейл;

б) вътрешен имейл на платформата за търговия;

в) факсимилна комуникация;

d) телефон;

 

4.2 Ще използваме най-новите данни за контакт на Клиента, за да се свържем с него. Клиентът няма право да твърди, че информацията, изпратена на Брокера на посочените от него данни, е невярна или недействителна.

Клиентът няма право да се позовава на факта, че информацията, изпратена на Брокера на посочените от него данни, е невярна или недействителна.

 

4.3. Документи, съобщения, уведомления, потвърждения, запитвания, доклади, комуникации, кореспонденция и други ще се считат за получени от Клиента:

 • в края на телефонното обаждане;
 • 7 работни дни след изпращане по пощата;
 • един час след изпращане на неговия имейл адрес;
 • незабавно след изпращане чрез вътрешната поща на платформата за търговия;
 • веднага след изпращането на факса;

 

4.5 След изтичане на три календарни дни от момента, в който Дружеството изпрати уведомление по вътрешната поща на клиентския терминал, Клиентът се съгласява, че Брокерът има право да изтрие съобщенията, които не са получени.

 

4.6. Клиентът се съгласява, че можем да водим записи на устните и телефонните разговори с Клиента. Записите от този тип могат да служат като доказателство за исканията и инструкциите, дадени от Клиента, както и за други факти на взаимодействие между Клиента и Дружеството, които са собственост на Брокера

 

5. Финанси на клиента: разплащания, плащания и преводи

 

5.1 За да даде възможност за извършване на търговски операции, Брокерът може да изиска от Клиента да попълни търговската си сметка чрез прехвърляне на средства по сметките на Дружеството, като използва всеки приемлив начин на плащане.

 

5.2. Клиентът разбира, че средствата ще бъдат кредитирани по сметката за търговия на датата на изпълнение на транзакцията, без да се включват таксите за превод или други такси, които могат да бъдат направени.

 

5.3. Клиентът има право да изтегли наличните средства по сметката за търговия по всяко време и по свое усмотрение, ако това е предвидено в “Споразумението с потребителя”. Често средствата могат да бъдат изтеглени от сметката за търгуване, като се използва същият начин на плащане, използван преди това за захранване на сметката, и по същата банкова сметка или чрез същата система за електронни плащания, използвана за захранване на сметката.

 

5.4. Клиентът може да депозира или тегли средства само в една валута - евро.

 

5.5. В ситуация, в която Клиентът желае да депозира или изтегли средства от своята сметка за търговия:

a) Брокерът няма да приема плащания към/от трети лица и следователно платецът и получателят на средствата трябва да са едно и също лице с Клиента;

Брокерът няма да приема плащания от трети лица и следователно платецът и получателят на средствата трябва да са едно и също лице с Клиента. б) средствата могат да се теглят по същата банкова сметка или чрез същия метод на финансиране, използван за захранване на сметката; когато методът, използван за захранване на сметката, не може да се използва за теглене (например чрез платежни терминали, банкови карти и т.н.), тегленето може да се извършва само чрез банков превод по банкова сметка на името на Клиента.

в) ако за финансирането на сметката се използват различни методи и валути, заключенията се правят на пропорционална основа за всеки метод и валута.

 

5.6. В рамките на един работен ден средствата се превеждат по сметката за търговия на Клиента.

 

5.7. Ако сумата, която трябва да бъде изтеглена, включително всички разходи, надвишава свободния маржин, брокерът си запазва правото да отхвърли такова искане за теглене. Тъй като всяко теглене на средства от търговска сметка, в която има открити позиции, може да се извърши само в рамките на свободния маржин, наличен по сметката на Клиента.

 

5.8. При получаване на искане за оттегляне от Клиента, Дружеството трябва да изпълни искането на Клиента не по-късно от пет работни дни.

 

5.9. Всички такси, разходи и комисиони, начислени от банки, клирингови агенти, борси, депозитари и други организации във връзка с прехвърлянето на средства и разплащанията между страните, се заплащат от Клиента.

 

5.10. Клиентът признава и се съгласява, че когато сметката му за търговия е финансирана със закъснение, причинено от повреда на софтуера, брокерът може да финансира сметката ръчно, при условие че клиентът е уведомил поддръжката.

 

5.11. По собствена преценка Клиентът може да прехвърли средства в търговската си сметка, за да я попълни или да поддържа отворена позиция. От своя страна Дружеството не изпраща на Клиента никакви изисквания за поддържане на нивото на необходимия марж.

 

5.12. Брокерът има право да ограничи минималните и максималните суми за кредитиране и отписване на средства, които ще бъдат диференцирани в зависимост от метода на кредитиране или отписване.

 

5.13. Въз основа на условията, посочени в “Споразумението с потребителя”, да получава комисионни или други възнаграждения от Клиента за предоставените услуги. Освен това Клиентът трябва да компенсира всички разходи, направени от Брокера. Ето защо необходимата сума ще бъде изтеглена от сметката за търговия на Клиента без допълнително разрешение.

 

5.14. Брокерът си запазва правото да плаща или получава такси, комисиони или непарични облаги на и/или от своите филиали или трети страни, стига това да не противоречи на закона. Освен това Дружеството може да плати такса или комисиона на всяка трета страна, която доведе нов (потенциален) клиент в Дружеството. На свой ред Клиентът се съгласява, че не е длъжен да предоставя отделно оповестяване на основните разпоредби, свързани с всяка такава такса, непарична облага или комисиона.

 

5.15. Брокерът си запазва правото да блокира сметка, която е неактивна и остава без финансиране за повече от три последователни месеца. Търговските сметки, които са били блокирани по този начин, ще бъдат автоматично архивирани, след което Клиентът няма да може да използва кодовете за достъп до myAlpari и търговската сметка.

Брокерът си запазва правото да блокира сметка, която е неактивна в продължение на три последователни месеца.

 

За да възстанови достъпа до сметката си за търговия, Клиентът трябва да изпрати искане до екипа за поддръжка. След изтичане на три работни дни от искането акаунтът на Клиента ще бъде деблокиран, след което Клиентът ще получи съответното известие на имейл адреса.

 

5.16. Акаунти за търговия, които остават неактивни за повече от три месеца, могат да бъдат изтрити и вече не могат да бъдат възстановени.

 

5.17. Ако сметката за търговия остане неактивна за период от три месеца, но в нея има депозит, Брокерът си запазва правото да начисли и дебитира годишна такса за поддържане на сметката в размер на 20 евро, за да поддържа сметката за търговия отворена.

 

5.17.1 Атрактивният бонус се задейства при всеки депозит, като ви позволява автоматично да получите допълнителни средства и да търгувате до 2 пъти размера на депозита. За да направите теглене, трябва да извършите транзакция на стойност, равна на бонуса, в рамките на 100 дни. Ако в рамките на 100 дни бъде достигнат необходимият обем от сделки, търговецът ще може да изтегли цялата сума наведнъж.

 

5.18. на Клиентите е строго забранено да използват такива стратегии за търговия, чиято цел е получаване на печалба чрез умишлено създаване на ситуации, въз основа на които една от сметките на Клиента или на група Клиенти попада в зоната на отрицателно салдо, включително когато тези сметки са регистрирани на различни лица, съзнателно участващи в една и съща стратегия за търговия. Ако специалистите на Дружеството разберат, че Клиентът предпочита да използва този вид стратегия за търговия, Дружеството си запазва правото да възстанови отрицателното салдо по сметката на единия Клиент за сметка на средствата по другата сметка.

 

5.19. При наличие на обективни причини брокерът може да признае операциите на сървъра за търговия за непазарни.

 

5.20. В случай на възникване на ситуации, свързани със значително намаляване на ликвидността, Брокерът си запазва правото да закрие търговията с един или няколко инструмента или да разреши търговията с тях само в извънредния режим “Закриване”.

 

6. Политика за борба с изпирането на пари

 

6.1 Можете да прочетете повече за този документ, като отидете на връзка

 

7. Идентификация на клиента

 

7.1 Въз основа на изискванията, свързани с процедурата KYC, основната част от програмата за противодействие на изпирането на пари посочва, че Дружеството е длъжно да извърши идентификация на самоличността на всеки клиент, с когото влиза в делови взаимоотношения. Освен това наблюдението на взаимоотношенията с клиентите ще бъде възпроизведено на текуща основа.

 

7.2. По време на процедурата за проверка на самоличността на физическото лице, брокерът ще обърне внимание на следните показатели:

 • валидни паспорти;
 • карти за самоличност;
 • актуална (валидна) шофьорска книжка.

 

7.3. По време на процедурата за проверка на самоличността на физическото лице, брокерът ще обърне внимание на следните показатели:

 • последната издадена сметка за комунални услуги;
 • скорошни извлечения от банкови или кредитни карти;
 • последна банкова препоръка.

Под "най-нова" се разбира банкова препоръка, издадена най-късно през последните 3 месеца.

 

7.4. Брокерът ще провери самоличността на Клиента, преди да обработи искането му за изтегляне на значителна сума от търговската му сметка.

 

7.5 При спазване на параграфи 7.2 и 7.3, Брокерът си запазва правото да изисква от Клиента определени документи, за всеки отделен случай и въз основа на програмата за борба с изпирането на пари.

 

7.6 В случаите, когато дружеството трябва да разчита на документи KYC, които не са оригинали, те трябва да бъдат надлежно заверени като верни копия на оригинала. Тези копия могат да бъдат заверени от адвокат, актюер, счетоводител или друго лице с призната професионална квалификация, или от член на съдебната власт, или от висш държавен служител.

Дружеството трябва също така да гарантира, че копията са верни копия на оригинала.

 

7.7 Ако Клиентът предостави документи KYC на езици, които не са работни езици за Дружеството, Клиентът трябва да предостави заверен превод на документа на английски език. Освен това преводът трябва да бъде напечатан на машина, подписан от преводача и приложен към заверено копие или оригинал на документа.

 

7.8. Брокерът изпраща искане до Клиента, след което в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на искането Клиентът предоставя оригиналните документи KYC.

 

7.9. Докато чака документите KYC, Брокерът си запазва правото да спре изпълнението на нетърговски операции по сметката на Клиента, включително тегленето на средства.

 

7.10. Ако Клиентът не представи документите в срок от 30 календарни дни, Брокерът си запазва правото да замрази всички търговски и нетърговски операции по сметката на Клиента, както и да закрие всички открити позиции по текущи пазарни котировки и да блокира средствата, депозирани по търговската сметка, без съгласието на Клиента.

 

7.11. Въз основа на политиката KYC от дадено лице (клиент) могат да бъдат изискани следните документи:

a) Учредителни документи и документи за учредяване на юридическото лице, които са издадени от оторизираните органи. б) Банково извлечение или удостоверение от банката, потвърждаващо, че юридическото лице има банкова сметка.

в) Пълномощно за физическо лице, упълномощено да управлява търговската сметка на Клиента, със задължително посочване в текста на пълномощното на всички необходими данни за Клиента и данни от документа за самоличност на физическото лице, както и правомощията на това лице да управлява средства, да извършва търговски и нетърговски операции по търговската сметка на Клиента и да взаимодейства с Брокера по всички въпроси от името на Клиента. Пълномощното трябва да бъде подписано от ръководителя на клиента – на юридическото лице и подпечатано.

г) Решение на упълномощен орган за назначаване на ръководителя на юридическото лице.

д) д) Копие от документа за самоличност, издаден от органите на юрисдикцията на Клиента, със снимка на физическото лице (паспорт, шофьорска книжка, лична карта), упълномощено да управлява търговската сметка на Клиента – юридическо лице.

е) Когато документите се представят в копия и/или се изисква превод, се спазват изискванията за заверка и/или превод, както е посочено в точки 7.4 и 7.7 по-горе.

 

8. Поверителност и защита на данните

 

8.1. Дружеството се задължава да запази поверителността на данните на Клиента и да не ги разкрива на трети лица, освен:

 • до степента, необходима съгласно всеки приложим закон или регламент;
 • когато има задължения за публикуване на данни;
 • ако законните бизнес интереси на Брокера изискват разкриване на информация;
 • по искане на Клиента или със съгласието на Клиента или на лицата, описани в раздел 8.

 

8.2 Брокерът си запазва правото да разкрива личните данни на Клиента на онези агенти, които предоставят редица допълнителни услуги на Дружеството. В допълнение, Брокерът може да прехвърли или да предложи да прехвърли някое от своите права или задължения на всяко лице въз основа на “Потребителското споразумение” и лицензирани кредитни агенции или други организации, които помагат на Брокера и други:

 • да действа в съответствие със законите;
 • вземане на решения за кредитиране;
 • намаляване на вероятността от измама по време на идентификацията, предотвратяване на измами чрез проверки за кредитен контрол. Брокерът си запазва правото да споделя данните на клиентите с други свързани лица за бизнес цели, като например обслужване на клиентски сметки и информиране на клиентите за нови продукти и услуги, както е разрешено от приложимото законодателство.

 

8.3. Брокерът предоставя на Клиента права на достъп до някои или всички лични данни, които Дружеството събира или съхранява към момента на искането, или за коригиране на неточна информация, при спазване на Закона за защита на личните данни. За да упражни своите изисквания, Клиентът трябва да подаде писмено заявление, след което от него може да бъде поискано да предостави допълнителна информация, за да съдейства в съответствие с необходимото искане.

 

8.4 Брокерът си запазва правото да записва или наблюдава телефонни разговори, както и електронна и друга кореспонденция между Клиента и Дружеството, за да гарантира сигурността, спазването на закона, за образователни цели и за подобряване на качеството на услугите.

 

8.5. Брокерът си запазва правото да използва "бисквитки" и други устройства за наблюдение на IP, за да управлява системата за търговия, да съхранява пароли и потребителски имена, да проследява посещенията на страници в системата за търговия, за да персонализира услугите за Клиента и да наблюдава и улеснява сърфирането в системата за търговия.

 

Бисквитките – са част от данните, съхранявани на компютъра на Клиента, които съдържат информация за Клиента, свързана с използването на системата за търговия. IP адресите могат да бъдат свързани с личните данни на Клиента и чрез проследяването на тези адреси Брокерът ще получи лична информация. От своя страна Дружеството предоставя достъп до търговия, след като Клиентът се съгласи да даде разрешение за бисквитки и проследяване на IP адреси. От своя страна Клиентът разбира, че предоставя достъп до широк набор от бисквитки и устройства за проследяване на IP.

 

8.6 Всички услуги, предоставяни чрез системата за търговия, включват предавания по интернет, като клиентът трябва да разбере, че това предаване е свързано с определен риск. Брокерът взема всички възможни предпазни мерки. Клиентът трябва да вземе предвид, че когато търгува чрез мрежата, той може да бъде изложен на неразрешени програми, предавани от трети страни, нарушаване на електронните правила или невъзможност информацията и данните да достигнат до предвидените дестинации или погрешно получаване или неправилно насочване на такава информация. Техническите средства гарантират поверителността и сигурността на данните, но Дружеството не може да гарантира елиминирането на възможните рискове. Поради това всяко предаване на данни чрез системата за търговия не може да се счита за гарантирано поверително. Брокерът не носи отговорност за нарушаване на доверието, произтичащо от такива събития.

 

9. Отговорност

 

9.1 Клиентът се съгласява, че всяка система за търговия се предоставя от Брокера в първоначалния й вид и без гаранции от какъвто и да е вид, включително:

 • търговска пригодност или годност за конкретна употреба, цел или приложение;
 • навременност;
 • никакви прекъсвания или резултати, които да бъдат получени от Клиента или някой друг при използването на системата за търговия.

 

От своя страна, Брокерът не носи отговорност за загуби или вреди, претърпени от Клиента или трето лице във връзка с предоставянето на услуги, за които се прилага Споразумението с потребителя, освен ако тези загуби или вреди са пряко причинени от измама, груба небрежност или злонамереност от страна на Брокера.

 

9.2 Не носи отговорност за загуби или щети, причинени пряко или непряко от събития, действия или бездействия извън неговия контрол, включително, но не само, за загуби или щети, произтичащи пряко или непряко от забавяне или неточност при предаването на поръчки или информация, дължащи се на повреда, забавяне или неправилно функциониране на преносни, комуникационни или компютърни средства.

 

9.3 В случай на грешки в котировките или изпълнението, брокерът си запазва правото да направи необходимите корекции или поправки в съответната сметка. Всички спорове, произтичащи от такива грешки при цитирането, изпълнението или други грешки, ще бъдат разрешавани от Дружеството по негова преценка и анализ.

 

9.4 Причините, свързани със забавяне на връзката с интернет и подаването на котировки, периодично създават ситуация, при която цените, показвани на платформата за търговия, не отразяват точно пазарните котировки. Брокерът забранява използването на скрити арбитражни практики, които се възползват от тези забавяния в интернет. Ако Дружеството открие, че Клиентът използва скрит арбитраж по време на търговия, транзакциите, извършени с помощта на тази технология, ще бъдат анулирани. Брокерът си запазва правото да направи необходимите корекции или поправки по съответната сметка по свое усмотрение.

Брокерът си запазва правото да направи необходимите корекции или поправки по съответната сметка.

 

9.5 Клиентът трябва да е наясно, че в условия на висока пазарна волатилност, като например при обявяване на ключови (решаващи) новини, може да изложи Клиента на допълнителни рискове. Съществува вероятност Клиентът да не може да получи исканата от него цена. На свой ред брокерът не може да гарантира ценова стабилност в периоди на висока пазарна волатилност.

 

9.6 Клиентът е длъжен да се съгласи да обезщети и да предпази Брокера от всякакви вероятни задължения, щети, разходи и разноски, включително съдебни такси и разноски, направени от Брокера във връзка с предоставянето на услуги на Клиента в съответствие с “Потребителското споразумение”. Освен това Клиентът трябва да отбележи, че всички подобни обстоятелства, загуби, разходи и разноски не са възникнали поради измама, груба небрежност или умишлено нарушение на Дружеството.

 

9.7. В случай, че Дружеството установи, че Клиентът е в нарушение на някое “ Потребителско споразумение, което е довело до загуба, щета, разход, такса или разход, Дружеството си запазва правото, по свое усмотрение и без съгласието на Клиента, да дебитира неговата(ите) търговска(и) сметка(и) със сума, достатъчна за пълното покриване на тази загуба, щета, разход, такса или разход. Ако по сметката(ите) на Клиента няма достатъчно средства, Дружеството ще изиска от Клиента да попълни сметката със сума, която може да удовлетвори претенциите на Брокера.

 

9.8. След като Брокерът уведоми Клиента за загубите, претенциите трябва да бъдат удовлетворени от Клиента в рамките на десет работни дни след уведомлението.

 

9.9. Плащане за неактивност

 

9.9.1 Ако през последните 365 календарни дни в търговската сметка на Клиента не е открита нито една сделка и всички позиции са закрити, от първия ден на следващия календарен месец и нататък от неактивната търговска сметка се начислява месечна такса за поддръжка в размер на 10 EUR (десет евро) на месец.

 

9.9.2 Таксата се начислява единствено от личните средства на Клиента. Освен това средствата, които са били предоставени на Клиента като част от една или повече бонусни програми или други промоции, не могат да бъдат използвани за таксата за поддръжка на сметката за търговия.

 

9.9.3. Ако по личната сметка на Клиента няма достатъчно средства, Брокерът има право да дебитира недостатъчните средства от всяка друга търговска или лична сметка на Клиента. Сумата за дебитиране се преизчислява по вътрешния текущ обменен курс на брокера.

 

9.9.4 След изтичане на 365 календарни дни неактивната сметка за търговия автоматично се премества в архива и може да бъде активирана отново при поискване от страна на Клиента в Службата за обслужване на клиенти, но при условие че Клиентът възстанови дължимите такси за тази или други неактивни сметки за търговия.

 

10. Форсмажорни обстоятелства

 

10.1 И двете страни се освобождават от отговорност за неизпълнение или неправилно изпълнение на задълженията по “Потребителско споразумение”, ако това се дължи на непредвидими обстоятелства, които двете страни не са могли да предвидят или да предотвратят (предотвратят). Тези обстоятелства включват: пожари, наводнения, епидемии, прекъсвания на електроснабдяването и комуникациите, земетресения, цунами, други природни бедствия, причинени от човека, терористични актове, бунтове, действия на властите, ембарго, войни и въоръжени конфликти или други обстоятелства извън контрола на страните, освен доколкото неизправната страна е виновна за това, че не е предотвратила или сама е причинила такова неизпълнение или забавяне, и при условие че такова неизпълнение или забавяне не може да бъде предотвратено

 

10.2 Изключващите се обстоятелства по “ Споразумението с потребителя” включват също така незаконни действия срещу Дружеството, неговите служители или неговата собственост, включително хакерски и други незаконни действия срещу сървърите.

 

Форсмажорните обстоятелства съгласно Споразумението с потребителя включват също така спиране, ликвидация или затваряне на който и да е пазар или отсъствие на събитие, въз основа на което брокерът основава котировките, или налага ограничения или специални или необичайни условия за търговия на който и да е пазар или по отношение на такова събитие.

 

10.3. В случай на настъпване на форсмажорни обстоятелства, изключващи отговорността, Брокерът има право да предприеме едно или няколко от следните действия, без да уведомява предварително Клиента:

 • увеличаване на изискванията за маржин;
 • да затваря всяка търговска позиция (позиции) на Клиента на цена, която Брокерът счита за справедлива;
 • ограничаване или изменение на една или повече клаузи от “Споразумението с потребителя” и неговите приложения до момента, в който изключването на отговорността бъде преустановено;

 

10.4 Страната, за която неизпълнението или неточното изпълнение на задълженията по “Потребителско споразумение” е причинено от форсмажорни обстоятелства, трябва да уведоми другата страна за тези обстоятелства в срок от двадесет календарни дни от началото на действието им. Страната, която не е уведомила контрагента за възникването на обстоятелства, изключващи отговорността, в определения срок, няма право да се позовава на тях като на обстоятелства, изключващи отговорността.

 

11. Претенции и оплаквания

 

11.1. Ако Клиентът има оплаквания относно изпълнението на услугите от страна на Брокера въз основа на “Споразумението с потребителя”, Клиентът трябва да изпрати жалба до Службата за поддръжка, която ще проучи естеството на жалбата и ще се опита да разреши проблема.

 

11.2. Всички искове и жалби срещу Брокера се подават в следните срокове:

 • три (3) дни се отпускат за предявяване на иск, чието основание са отношенията между страните във връзка с извършването на търговски сделки на финансовите пазари.
 • двадесет (20) календарни дни се разпределят за вземането, което е свързано с извършването на нетърговски операции и други основания.

 

Особено внимание следва да се обърне на факта, че отказът на Клиента да подаде рекламация в определения срок е потвърждение на съгласието с действията на Брокера и липсата на каквито и да било спорове и разногласия.

 

11.3 Претенцията трябва да включва следните данни:

a) име и фамилия на Клиента;

b) влизане в платформата за търговия;

в) описание на ситуацията.

 

11.4 Претенциите, свързани с търговия на финансовите пазари, трябва да включват следното:

a) дата и час на проблемната ситуация (въз основа на времето на платформата за търговия);

б) тикърът на спорната позиция или висящата поръчка.

 

11.5 Претенцията не трябва да включва:

a) емоционалната окраска на спорната ситуация;

б) отправяне на обидни забележки за Дружеството и неговите служители;

в) нецензурни изрази.

 

11.6 Дружеството има право да отхвърли рекламация на Клиента в случай на неспазване на условията за изготвяне и изпращане на рекламацията, посочени в клаузите. 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 и 11.8 “Споразумение с потребителя”.

 

11.7. Ако претенцията е приета от Дружеството, то разглежда претенцията и взема решение по спорната ситуация във възможно най-кратък срок.

 

11.8 В случаите, когато Дружеството трябва да изиска допълнителна информация или документи от Клиента, за да разгледа рекламацията, за начало на срока за разглеждане на рекламацията се счита моментът, в който Дружеството получи цялата изискана информация или документи от Клиента.

 

11.9. Ако претенцията на Клиента се отнася до търговска операция, лог-файлът на сървъра и е единственият източник на информация при разглеждане на спорна ситуация, свързана с търговските операции на Клиента на финансовите пазари, Клиентът признава и разбира това. Информацията в регистрационния файл на сървъра има безусловен приоритет пред други аргументи при разглеждането на спорна ситуация, включително информацията в регистрационния файл на терминала на клиента.

 

11.10. Ако поради работа по поддръжката на сървърите, за която Клиентът е бил предварително уведомен, поръчката на Клиента не е била изпълнена, няма да бъдат приети никакви претенции по отношение на такива поръчки.

 

11.11. Ако ситуацията е призната за основателна, уреждането се извършва под формата на компенсационно плащане, начислено по търговската сметка на Клиента в рамките на един работен ден. Дружеството няма да компенсира Клиента за пропуснати ползи, дори в случаите, когато Клиентът е имал намерение да извърши дадено действие, но не го е извършил по някаква причина. Освен това Дружеството няма да възстанови никакви последващи или неимуществени вреди.

 

11.12. Дружеството си запазва правото да се позове на котировки, цени, тарифи и друга информация от всеки друг брокер или маркетмейкър за сравнение по време на разрешаването на претенция.

 

12. Приложимо право и юрисдикция

 

12.1. “Споразумението с потребителя” е изготвено и е в съответствие със законите на Маршаловите острови.

 

12.2 Двете страни (т.е. Дружеството и Клиентът) ще се опитат да разрешат спорове или несъгласия, възникнали във връзка с “Потребителското споразумение” чрез преговори. Ако преговорите са неуспешни, основните претенции и разногласия ще бъдат отнесени за решаване от съдебните органи на Маршаловите острови.

 

12.3 Страните безвъзвратно се подчиняват на изключителната юрисдикция на съдилищата на Маршаловите острови за разрешаване на всякакви искове, действия или други въпроси, свързани със Споразумението с потребителя”. Нищо в “Потребителското споразумение” няма да попречи на Дружеството да заведе дело срещу Клиента в която и да е юрисдикция.

 

12.4 Всяка от страните се отказва неотменимо от всякакви възражения, които могат да възникнат:

 • в седалището на всяко производство на съдебната власт на Маршаловите острови;
 • че производството се провежда на място, което е неудобно за Клиента; че съдебните органи на Маршаловите острови не подлежат на принудително изпълнение срещу никоя от страните.

13. Срок на валидност, процедура за прекратяване на споразумението

 

13.1. “Потребителско споразумение” няма да стане обвързващ договор между Клиента и Дружеството, докато не бъде открита и одобрена търговската сметка на Клиента.

 

13.2. “Потребителско споразумение” ще продължи да действа до прекратяването му.

 

13.3. Споразумението с потребителя може да бъде прекратено от Клиента с писмено предизвестие от петнадесет (15) календарни дни, при условие че Клиентът няма отворени позиции, неплатени задължения или дългове към Дружеството. Клиентът потвърждава, че такова прекратяване не освобождава Клиента от никакви задължения, произтичащи от предишни сделки, сключени във връзка с “Потребителското споразумение”

 

13.4 Ако към момента на прекратяване на “Потребителското споразумение” Клиентът има отворени търговски позиции, Дружеството си запазва правото да затвори отворените позиции по текущата пазарна цена, без да уведомява Клиента. Ако по сметката на Клиента има салдо след затваряне на позициите, тези средства се изпращат на Клиента, ако той няма други съществуващи задължения към Дружеството.

 

13.5. Дружеството си запазва правото да прекрати “Потребителското споразумение”, като уведоми Клиента в писмена форма петнадесет (15) календарни дни преди прекратяването.

 

13.6 Причини и условия за прекратяване:

 

13.6.1 Дружеството може да прекрати “ Потребителското споразумение” без да уведомява Клиента, само ако Клиентът наруши някое от условията на “ Потребителското споразумение”.

 

13.6.2 Дружеството има изключителното право да защитава своите интереси. Вследствие на това Дружеството ще предприеме всички разумни мерки срещу отделни Клиенти, които действат в разрез с интересите на Дружеството, като използват недобросъвестно предоставените им услуги. Брокерът си запазва правото едностранно да прекрати договорните отношения с такъв Клиент и не е длъжен да съобщава на Клиента причините за това решение. Решението влиза в сила незабавно и без предварително уведомяване на Клиента.

 

13.6.3 Брокерът има право да блокира сметката за търговия на Клиента без предварително уведомление и да извършва вътрешни проверки и разследвания. Причината за това могат да бъдат подозрителни търговски операции и действия от страна на Клиента, които нарушават разпоредбите на “Споразумението с потребителя” и могат да бъдат незаконни.

 

За незаконна дейност се счита опитът да се реализира печалба за клиента за сметка на:

– използване на възможна софтуерна уязвимост;

– нелоялно използване на получени бонуси;– нелоялно използване на партньорски програми,

– недобросъвестно действие като управител на сметка на PAMM/RAMM,

– арбитражна търговия,

– търговия с новини чрез извършване на многопосочни сделки в две или повече сметки, открити при един или повече брокери, както и други действия и сделки, които нарушават общоприетите пазарни норми и практики.

 

Ако Дружеството открие някоя от горепосочените дейности от страна на Клиента, то има право да прекрати “ Споразумението с потребителя”, да блокира подозрителния метод за получаване на средства, да закрие сметката на Клиента (или всички сметки) и да върне баланса до размера на първоначалния депозит.

 

13.6.4 Като официално предупреждение за подозренията, Брокерът може (но не е длъжен) да изрази своите подозрения пред Клиента по електронна поща или по телефона. Ако след предупреждението Клиентът продължи да използва незаконен стил на търговия, Брокерът си запазва правото да закрие всички или някои от отворените позиции на Клиента, да отпише резултатите от всички търговски операции, които по мнението на Компанията са свързани с неетични или съмнителни стилове на търговия, както и да прекрати “Споразумението с потребителя” да закрие сметката на Клиента (или всички сметки) и да върне на Клиента баланса, който не надвишава първоначалния депозит.

 

13.7. Клиентът се съгласява, че Дружеството си запазва правото, с предизвестие, да преустанови или частично или напълно да прекрати достъпа на Клиента до услугите в съответствие с “Потребителско споразумение”. В този случай договорът на Клиента с Дружеството се счита за временно преустановен или прекратен. В случай на прекратяване на “Потребителското споразумение” балансът на търговската сметка на Клиента, при спазване на условията, съдържащи се в настоящия раздел 13, ще бъде върнат на Клиента.

 

13.8 Прекратяването или развалянето на “Потребителското споразумение” няма да засегне каквито и да било извършени преди това сделки или да засегне каквито и да било придобити преди това права и задължения на която и да било от страните.

 

13.9. Всички разпоредби на “Потребителското споразумение”, свързани с рисковете, задълженията и отговорностите на Клиента, разкриването на гаранции, ограниченията на отговорността, обезщетенията, неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, правата върху интелектуалната собственост, уведомленията, исковете и жалбите, остават в сила и след прекратяването на “Потребителското споразумение” по каквато и да е причина.

 

14. Отказ от изпълнение на задължения

 

14.1. Неизпълнението включва следните обстоятелства:

 • Клиентът откаже да плати дължима сума и да изпълни задължения към Брокера;
 • започването от трета страна на процедура по несъстоятелност срещу Клиента или сключването от Клиента на споразумение с неговите кредитори по отношение на уреждането на неговия дълг или започването на друга подобна процедура срещу Клиента;
 • ако Клиентът е юридическо лице: започване на процедура по назначаване на ликвидатор или назначаване на външен управител или управител по несъстоятелност по отношение на Клиента или активите на Клиента (ако Клиентът е юридическо лице);
 • всяка декларация или гаранция, направена от Клиента, се окаже или стане невярна;
 • Дружеството има основателни причини да смята, че Клиентът е участвал в злоупотреба с търговия, включително използването на Sniping, Scalping, «Pipsing», Хеджиране, поставяне на стоп поръчки за покупка или продажба преди публикуването на финансова информация, арбитраж, манипулиране, използване на « бързи»/» бавни» котировки и др.;
 • Дружеството има основателни причини да смята, че сметката на Клиента е била открита с измама;
 • Дружеството има основателни причини да смята, че Клиентът е извършил фалшификация или е използвал открадната банкова карта за захранване на клиентската си сметка
 • В случай на смърт или некомпетентност на Клиента;
 • Всяко друго обстоятелство, което брокерът основателно счита за случай на неизпълнение.

 

14.2. В случай на неизпълнение от страна на Клиента, Дружеството си запазва правото, без предварително писмено уведомление, да предприеме една или повече от следните стъпки:

 • затваряне на всички отворени позиции на Клиента по текущите котировки;
 • закриване на сметката(ите) на клиента;
 • да забрани създаването на нови акаунти за Клиента;
 • да отпише от сметката на Клиента сумите, дължими от Клиента на Брокера.

15. Разни

 

15.1. “Потребителско споразумение” е преведено от английски език. Английският текст на споразумението има предимство във всички случаи.

 

15.2. Дружеството може да променя настоящото “Споразумение с потребителя” по свое усмотрение, но с уведомление до Клиента, като всички промени ще влязат в сила на следващия календарен ден след датата на уведомлението, освен ако в уведомлението или промените не е посочено друго.

 

15.3. Брокерът може да преотстъпва и прехвърля, изцяло или частично, своите права и задължения по това Споразумение без съгласието на Клиента, при условие че лицето, на което се прехвърлят правата, се съгласи с такова прехвърляне. Брокерът трябва да уведоми Клиента писмено за такова преназначаване най-малко петнадесет (15) календарни дни предварително.

 

15.4 В случай че Брокерът престане да предоставя услуги по настоящото Споразумение, Клиентът трябва да уведоми Брокера в писмен вид най-малко петнадесет (15) календарни дни преди прекратяването на услугата. Всички средства, останали по сметката за търговия на Клиента, се връщат на Клиента след закриване на всички позиции и при спазване на всички други разпоредби, съдържащи се в настоящото споразумение.

 

15.5. Настоящото споразумение е задължително за и в полза на законните наследници и наследниците на всяка от страните. Клиентът няма право, без предварителното писмено съгласие на Брокера, да прехвърля, преотстъпва, изцяло или частично, правата, задълженията и/или отговорностите по това Споразумение, независимо дали по силата на закон, сливане или по друг начин, на трета страна. Всеки опит за това без предварително писмено съгласие ще бъде невалиден и няма да има никаква сила или ефект.

 

15.6. в случай на смърт на Клиента правото да претендират за наличните средства по търговската му сметка принадлежи на неговите законни наследници, попечители и правоприемници, с изключение на правото да извършват търговски операции по търговската сметка на Клиента.

 

15.7. Брокерът има право по всяко време да преустанови предоставянето на услуги на Клиента по причини, които Брокерът счита за достатъчни, без да уведомява предварително Клиента.

 

15.8. В “ Споразумението с потребителя”:

 • думите, използвани в единствено число, включват и множествено число и обратно;
 • думите, обозначаващи мъжки род, включват женски и среден род;
 • думите, обозначаващи лица, включват дружества, асоциации и групи от лица, корпоративни или не;
 • думите “ може” се тълкуват като разрешителни; “ трябва” или “ ще” се тълкуват като императивни;
 • изразите, свързани с писменост или подобни, се тълкуват като включващи факсимилен печат, литография, фотография, електронна поща и други средства за представяне на думи във видима форма;
 • “търговски сделки” означава сделки с ценни книжа и финансови инструменти;
 • фразата “ нетърговски операции” означава депозиране или изтегляне на средства от търговската сметка;
 • “работен ден” или “ работен ден” означава ден, който не е събота, неделя или официален празник в страната, в която се намират сървърите на Брокера.

Планирайте обаждане